Vetenskaplig forskning

Ansökningsinformation

Inbjudan att ansöka om anslag 2023

Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande främjar vetenskaplig forskning inom life science. Sedan 2019 prioriteras stöd till forskningsprojekt med hög innovationspotential och relevans för samhället i närtid.

 

Stiftelsen har sedan 2019 beviljat 53,2 miljoner kronor i anslag till 27 forskningsprojekt av denna typ vid Lunds universitet och Malmö universitet.

 

Med ovan nämnda inriktning bjuder Stiftelsen under 2023 in Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola och Malmö Universitet att prioritera ansökningar inom följande projektslag:

 

 • Innovativa forskningsprojekt inom life science
 • Innovativa forskningsprojekt specifikt inom ATMP och/eller cancersjukdom
 • Utrustning i innovativa forskningsprojekt inom life science

 

Stiftelsen lägger stor vikt vid projektens:

 

 • vetenskapliga kvalitet,
 • innovationspotential och möjlighet till nyttogörande, direkt i vården och/eller genom senare marknadsutveckling,
 • förmåga att generera nya samarbeten inom och mellan lärosätena.

 

Ansökningar ska avse konkret och praktiskt orienterad forskning och för respektive projektslag gäller bl a följande:

 

Innovativa forskningsprojekt inom life science:

 

 • Max ansökningsbelopp: 2 miljoner kronor.
 • Max projektlängd: 2 år, med möjlighet till förlängning av dispositionstid i ytterligare ett år efter ansökan om detta.
 • Ansökan ska innehålla en väl genomarbetad innovationsplan som inkluderar forskningens möjligheter till nyttogörande och marknadsutveckling genom nya produkter/tjänster.

 

Innovativa forskningsprojekt specifikt inom ATMP och/eller cancersjukdom:

 

 • Max ansökningsbelopp: 3 miljoner kronor.
 • Max projektlängd: 2 år, med möjlighet till förlängning av dispositionstid i ytterligare ett år efter ansökan om detta.
 • Ansökan ska innehålla en väl genomarbetad innovationsplan som inkluderar forskningens möjligheter till nyttogörande och marknadsutveckling genom nya produkter/tjänster.

 

Utrustning i innovativa forskningsprojekt inom life science:

 

 • Maximalt ansökningsbelopp: 2 miljoner kronor.
 • Ansökan ska avse utrustning inom ramen för innovationsprojekt. Utrustning som kan användas av flera forskargrupper inom life science-området vid respektive universitet kommer att prioriteras.
 • Ansökan för utrustning utan koppling till innovationsprojekt beviljas ej.

 

Anslag kan delas ut till såväl planerade som pågående projekt, men inte till redan genomförda projekt. Gäller ansökan ännu ej startade projekt förväntas projektstart ske senast 1 januari 2024.

 

Instruktioner för utformning av ansökan inklusive bedömningskriterier har distribuerats via universiteten. Materialet kan laddas ner nedan eller nås via följande länkar:

 

Medicinska fakulteten, Lunds universitet:

Svenska: https://www.intramed.lu.se/forska/anslag-och-stipendier/mats-paulssons-stiftelse-inbjudan-att-ansoka-om-anslag-2023

Engelska: https://www.med.lu.se/english/intramed/faculty_news/220314_mats_paulsson

 

Lunds Tekniska Högskola:

Svenska: https://lthin.lth.lu.se/5.a216001869c95671a3a4f2.html

Engelska: https://lthin.lth.lu.se/5.a216001869c95671a3a7fb.html

 

Malmö universitet:

https://medarbetare.mau.se/for-ditt-arbete/forskarstod/finansiarer-och-utlysningar/#accordion-115870

Etapp 1

Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola och Malmö Universitet inbjuds att var för sig prioritera maximalt fem förslag på mottagare av anslag från sina respektive enheter. Vid gemensamma ansökningar mellan enheterna kommer antalet tillåtna ansökningar från respektive universitet att anpassas för att kompensera detta. Maximalt en ansökan per huvudsökande kan prioriteras.

 

Ansökan sker i etapp ett till respektive lärosäte. Ansökningar ska vara universiteten tillhanda senast 10 maj 2023. Därefter sker prioritering enligt ovan.

 

Etapp 2

Prioriterade ansökningar ska ska vara Stiftelsen tillhanda senast 20 augusti 2023.

I etapp 2 lägger huvudsökande för de prioriterade projekten in sin ansökan i Stiftelsens ansökningsmodul på www.matspaulssonstiftelserna.com.

 

Registrering av prioriterad ansökan

I etapp 2 registrerar huvudsökande för respektive prioriterat projekt ansökan på denna webbplats. Detta görs via knappen E-ansökan, varvid sökande via anvisningar ombeds registrera ett konto för inloggning till ”Mina sidor”. Därefter erhåller sökande ett e-postmeddelande och inloggning kan ske. Det innebär möjligheter att påbörja inläggning av en ansökan, spara och senare återvända för att färdigställa ansökan. I sista steget skickas ansökan in. I samband med detta lämnas samtyckte till Stiftelsens hantering av personuppgifter (nedladdningsbara nedan). När ansökan är inskickad kan den inte längre ändras.

 

Beredning och besked från Stiftelsen

Beredning av ansökningarna görs inom Stiftelsens kommitté av forsknings- och innovationsråd, varefter styrelsen för Stiftelsen fattar beslut om anslag. Besked om anslag lämnas från Stiftelsen under oktober 2023.

Nedladdningsbara dokument

Instruktioner om ansökans utformning 2023
Wordmall för bilagor
Budgetmall - vetenskaplig forskning
Instructions grant application 2023
Text template
Budget template
Information om personuppgifter

Ansök

E-ansökan