Vetenskaplig forskning

Ansökningsinformation

Stiftelsen följer utvecklingen avseende coronaviruset Covid-19 och utvärderar i vilken utsträckning detta kan komma att påverka stiftelsens verksamhet. I dagsläget är det svårt att göra en bedömning i vilken omfattning detta eventuellt kan påverka verksamheten och utrymmet för donationer under 2020.

 

Inbjudan att ansöka om anslag

 

För andra året i rad inbjuder Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande till att ansöka om stöd till akademiska forskningsprojekt som i närtid kan leda till samhällsgynnande innovationer med potential för marknadsutveckling samt stöd till medeldyr utrustning.

 

Stiftelsen fattade under 2019 beslut om att tillsvidare prioritera stöd till innovativa forskningsprojekt med ovan nämnda inriktning vid Lunds universitet och Malmö universitet. Inom ramen för inriktningen beviljades under året totalt 12 miljoner kronor fördelat på 6 olika forskningsprojekt inom Life Science.

 

Projekt som kan ansöka om anslag ska ha inriktning mot Life Science, avse konkret och praktiskt orienterad forskning där bolag ännu inte startats men förutsättningar är goda för senare vidareutveckling av produkter/tjänster. Ansökningar ska antingen avse anslag till vetenskapligt forskningsprojekt eller anslag till medeldyr utrustning. För respektive ansökningstyp gäller bl a följande:

 

Vetenskapligt forskningsprojekt:

  • Max ansökningsbelopp: 2 miljoner kronor
  • Max projektlängd: 2 år, med möjlighet till förlängning vid ny ansökan.
  • Ansökan ska innehålla en innovationsplan som beskriver forskningens marknadspotential.

 

Utrustningsprojekt:

  • Maximalt ansökningsbelopp: 2 miljoner kronor
  • Utrustning som stödjer innovationsprojekt och som kan användas av flera forskargrupper inom Life Science-området vid respektive universitet kommer att prioriteras.

Anslag kan delas ut till såväl planerade som pågående projekt, men inte till redan genomförda projekt. Gäller ansökan ännu ej startade projekt förväntas projektstart ske senast 1 januari 2021.

 

För Lunds universitet riktar Stiftelsen i första hand sitt stöd till projekt vid medicinska fakulteten och Lunds Tekniska Högskola.

 

Instruktioner för utformning av ansökan inklusive bedömningskriterier har distribuerats via universiteten och kan laddas ner nedan.

 

Etapp 1

Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola och Malmö Universitet inbjuds att var för sig prioritera maximalt fem förslag på mottagare av anslag från sina respektive enheter. Vid gemensamma ansökningar mellan enheterna kommer antalet tillåtna ansökningar från respektive universitet att anpassas för att kompensera detta. Maximalt en ansökan per huvudsökande kan prioriteras.

Ansökan sker i etapp ett till respektive lärosäte. Ansökningar ska vara universiteten tillhanda senast 11 maj 2020. Därefter sker prioritering enligt ovan.

 

 

Etapp 2

Prioriterade ansökningar ska ska vara Stiftelsen tillhanda senast 24 augusti 2020.

I etapp 2 lägger huvudsökande för de prioriterade projekten in sin ansökan i Stiftelsens ansökningsmodul på www.matspaulssonstiftelserna.com.

Registrering av prioriterad ansökan

I etapp 2 registrerar huvudsökande för respektive prioriterat projekt ansökan på denna webbplats. Detta görs via knappen E-ansökan, varvid sökande via anvisningar ombeds registrera ett konto för inloggning till ”Mina sidor”. Efter registrering kommer en administratör att godkänna kontot. Därefter erhåller sökande ett e-postmeddelande och inloggning kan ske. Det innebär möjligheter att påbörja inläggning av en ansökan, spara och senare återvända för att färdigställa ansökan. I sista steget skickas ansökan in. I samband med detta lämnas samtyckte till Stiftelsens hantering av personuppgifter (nedladdningsbara nedan). När ansökan är inskickad kan den inte längre ändras.

 

 

Beredning och besked från Stiftelsen

Beredning av ansökningarna görs inom Stiftelsens kommitté av forsknings- och innovationsråd, varefter styrelsen för Stiftelsen fattar beslut om anslag. Besked om anslag lämnas från Stiftelsen under oktober 2020.

Nedladdningsbara dokument

Instruktioner om ansökans utformning
Budgetmall - vetenskaplig forskning
Information om personuppgifter

Ansök

E-ansökan