Vetenskaplig forskning

Ansökningsinformation

Inbjudan att ansöka om anslag 2022

Med inriktning mot Life Science bjuder Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande in till att ansöka om stöd till: 

 

Akademiska forskningsprojekt som i närtid kan leda till samhällsgynnande innovationer med potential för marknadsutveckling samt stöd till medeldyr utrustning inom ramen för sådana projekt.

 

Stiftelsen fattade under 2019 beslut om att tillsvidare prioritera stöd till innovativa forskningsprojekt med ovan nämnda inriktning vid Lunds universitet och Malmö universitet. Hittills har Stiftelsen beviljat 37,6 miljoner kronor i anslag till 19 olika forskningsprojekt inom ramen för denna inriktning.

 

Projekt som kan ansöka om anslag ska ha inriktning mot Life Science, avse konkret och praktiskt orienterad forskning där bolag ännu inte startats men förutsättningar är goda för senare vidareutveckling av produkter/tjänster. Ansökningar ska antingen avse anslag till vetenskapligt forskningsprojekt eller anslag till medeldyr utrustning inom sådant projekt.

För respektive ansökningstyp gäller bl a följande:

 

Vetenskapligt forskningsprojekt:

  • Max ansökningsbelopp: 2 miljoner kronor
  • Max projektlängd: 2 år, med möjlighet till förlängning av dispositionstid i ytterligare ett år efter ansökan om detta.
  • Ansökan ska innehålla en genomarbetad innovationsplan som inkluderar forskningens marknadspotential.

 

Utrustning i forskningsprojekt:

  • Maximalt ansökningsbelopp: 2 miljoner kronor
  • Ansökan ska avse utrustning inom ramen för innovationsprojekt. Utrustning som kan användas av flera forskargrupper inom Life Science-området vid respektive universitet kommer att prioriteras.
  • Ansökan för utrustning utan koppling till innovationsprojekt beviljas ej.

Anslag kan delas ut till såväl planerade som pågående projekt, men inte till redan genomförda projekt. Gäller ansökan ännu ej startade projekt förväntas projektstart ske senast 1 januari 2023.

 

För Lunds universitet riktar Stiftelsen i första hand sitt stöd till projekt vid medicinska fakulteten och Lunds Tekniska Högskola.

 

Instruktioner för utformning av ansökan inklusive bedömningskriterier har distribuerats via universiteten. Materialet kan laddas ner nedan eller nås via följande länkar:

 

Medicinska fakulteten, Lunds universitet:
https://www.med.lu.se/intramed/nyheter/220308_mats_paulsson
https://www.med.lu.se/english/intramed/faculty_news/220308_mats_paulsson_foundation

 

Lunds Tekniska Högskola:
Mats Paulssonstiftelserna utlyser stöd till innovationsprojekt som gynnar samhället – Lunds Tekniska Högskola
The Mats Paulsson Foundations announce support for innovation projects that benefit society – Lunds Tekniska Högskola

 

Malmö universitet:
https://medarbetare.mau.se/for-ditt-arbete/forskarstod/finansiarer-och-utlysningar/#accordion-30130

Etapp 1

Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola och Malmö Universitet inbjuds att var för sig prioritera maximalt fem förslag på mottagare av anslag från sina respektive enheter. Vid gemensamma ansökningar mellan enheterna kommer antalet tillåtna ansökningar från respektive universitet att anpassas för att kompensera detta. Maximalt en ansökan per huvudsökande kan prioriteras.

 

Ansökan sker i etapp ett till respektive lärosäte. Ansökningar ska vara universiteten tillhanda senast 9 maj 2022. Därefter sker prioritering enligt ovan.

 

Etapp 2

Prioriterade ansökningar ska ska vara Stiftelsen tillhanda senast 22 augusti 2022.

I etapp 2 lägger huvudsökande för de prioriterade projekten in sin ansökan i Stiftelsens ansökningsmodul på www.matspaulssonstiftelserna.com.

 

Registrering av prioriterad ansökan

I etapp 2 registrerar huvudsökande för respektive prioriterat projekt ansökan på denna webbplats. Detta görs via knappen E-ansökan, varvid sökande via anvisningar ombeds registrera ett konto för inloggning till ”Mina sidor”. Efter registrering kommer en administratör att godkänna kontot. Därefter erhåller sökande ett e-postmeddelande och inloggning kan ske. Det innebär möjligheter att påbörja inläggning av en ansökan, spara och senare återvända för att färdigställa ansökan. I sista steget skickas ansökan in. I samband med detta lämnas samtyckte till Stiftelsens hantering av personuppgifter (nedladdningsbara nedan). När ansökan är inskickad kan den inte längre ändras.

 

Beredning och besked från Stiftelsen

Beredning av ansökningarna görs inom Stiftelsens kommitté av forsknings- och innovationsråd, varefter styrelsen för Stiftelsen fattar beslut om anslag. Besked om anslag lämnas från Stiftelsen under oktober 2022.

Nedladdningsbara dokument

Instruktioner om ansökans utformning 2022
Wordmall för bilagor
Budgetmall - vetenskaplig forskning
Instructions grant application 2022
Text template
Budget template
Information om personuppgifter

Ansök

E-ansökan