Information om vår hantering av dina personuppgifter

Denna sekretess- och cookiespolicy informerar dig om hur vi använder personuppgifter som lämnas in till oss, eller personuppgifter som samlas in av oss online (med hjälp av cookies).

 

Informationen gäller för samtliga Mats Paulssonstiftelser (Mats Paulssons stiftelse, Mats Paulssons Stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggnad, Stefan Paulssons cancerfond och Forget Foundation)(”Stiftelserna”).

 

Stiftelserna kommer alltid att följa gällande lagar om integritet samt kommer att tillse att personlig information behandlas konfidentiellt. Stiftelsen kommer inte, om inte enligt lag eller enligt rättsligt bindande beslut från behöriga myndigheter, lämna personuppgifter till tredje part utan föregående samtycke, om inte specifikt anges här.

 

Kontaktinformation

Personuppgiftsansvariga: Mats Paulssons stiftelse, Mats Paulssons Stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggnad, Stefan Paulssons cancerfond och Forget Foundation.
Företrädare: Karin Peterson
Mail: karin.peterson@matspaulssonstiftelserna.com
Tel: +46 (0)431-44 51 57
Adress: Mercurivägen 2, 269 72 Förslöv

 

Personuppgifter som behandlas

Stiftelserna kommer bland annat att behandla följande personuppgifter:

 

 • Din IP-adress för att effektivisera användningen av vår webbplats.
 • Om du kontaktar Stiftelserna lagrar vi korrespondens eller kommentarer vilka kan innehålla personuppgifter, för att ge bättre service om du kontaktar Stiftelserna igen.
 • Om du ansöker om medel från Stiftelserna kommer ditt namn, e-postadress, telefonnummer, kontouppgifter och webb- och postadress sparas.

 

Ändamål med behandlingen

Ändamålet med Stiftelsernas behandling av personuppgifter är att kunna fullgöra de förpliktelser och främja det ändamål som framgår av Stiftelseförordnanden, stadgar, av styrelsen antagna styrdokument och avtalade förpliktelser. Därvid är syftet bland annat att pröva sökandes rätt till anslag. Dessutom behandlas personuppgifter i syfte att fullgöra Stiftelsensernas förpliktelser enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut, så som att ligga till grund för löpande bokföring och redovisning samt rapportering till myndigheter.

 

Laglighet i behandlingen

Stiftelserna kommer att:

 

 • Behandla dina personuppgifter lagligt, korrekt och på ett öppet sätt.
 • Samla dina personuppgifter för de angivna och berättigade syften som anges i denna policy, och kommer inte att behandla dina personuppgifter på något sätt som är oförenligt med dessa ändamål.
 • Samla in och behandla personuppgifter som är adekvata, relevanta och nödvändiga för de syften som det samlas in och används för.
 • Behandla dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de syften som det samlades in för.
 • Vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, olaglig behandling och obehörig eller oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada på personuppgifter, och därigenom säkerställa en lämplig säkerhetsnivå.
 • Vidta alla rimliga åtgärder för att se till att dina personuppgifter är korrekta och uppdateras utan dröjsmål om Stiftelserna informeras eller annars blir medveten om felaktig information.
 • Vid förfrågan radera personuppgifter utan onödigt dröjsmål om det inte finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen.
 • Vid förfrågan begränsa behandlingen, såvida inte det finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen.
 • På begäran informera dig om vilka personuppgifter som har behandlats av Stiftelserna i en sedvanlig och maskinläsbar form.

 

Rättslig grund för behandling

Stiftelserna samlar in och behandlar dina personuppgifter om och i den mån du har givit samtycke. Om behandlingen grundar sig på samtycke, har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Detta påverkar inte lagligheten i behandlingen för tiden innan samtycket återkallades.

 

Om och i den utsträckning din förfrågan resulterar i ett avtal mellan dig och Stiftelserna, kommer din personliga information som samlades in och behandlades när förfrågan gjordes att behandlas i den omfattning som är nödvändig för att uppfylla Stiftelsernas åtaganden enligt det aktuella avtalet.

 

Stiftelserna kommer vidare att behandla dina personuppgifter i den mån Stiftelserna är skyldig att göra det på grund av lag, annan författning eller beslut från myndighet.

 

För det fall du tar kontakt med Stiftelserna är det Stiftelsernas berättigade intresse att lagra dina kontaktuppgifter vilket kan innefatta personuppgifter.

 

Personuppgiftsbiträde

Stiftelserna får uppdra åt utomstående att behandla personuppgifter för Stiftelsernas räkning (s.k. personuppgiftsbiträde). Stiftelserna låter ett personuppgiftsbiträde behandla samtliga personuppgifter genom dels lagring av data, dels drift av våra system. Personuppgiftsbiträdet kan även komma att läsa, ordna samt skicka personuppgifter enligt instruktion från Stiftelserna.

 

Stiftelserna behandlar uppgifter genom personuppgiftsbiträde bland annat för redovisningstjänster samt administration och personuppgifterna kan därför komma för angivna ändamål att lämnas ut till denne.

 

Cookies – Är tredje part oavsett

Stiftelserna använder cookies för att ge en mer användarvänlig webbplats. Cookies från tredje part kan också komma att användas (t ex Google Analytics eller andra verktyg) för analysändamål och/eller förbättring av trafiken och besöket.

 

Om du inte vill ha cookies installerade på din dator eller vill begränsa behandlingen av sådan information kan din webbläsare i vissa fall tillåta dig att välja bort eller anonymisera din IP-adress.

 

Säkerhet

Stiftelserna säkerställer att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst eller förstörelse, olaglig behandling eller oavsiktlig förlust eller skada.

 

Stiftelserna använder en säker server där dina personuppgifter behandlas och begränsar tillgången till personuppgifter inom organisationen. Bemyndigande att få tillgång till personuppgifter ges endast till individer inom organisationen, samt hos personuppgiftsbiträde, med det enda syftet att dessa ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

 

Lagring och gallring

Personuppgifterna lagras så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen samt för att Stiftelserna ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag eller avtal.

 

Personuppgifter avseende sökande om anslag som erhåller avslag raderas senast efter tre månader. Personuppgifter avseende sökande som erhåller anslag gallras efter sju år. Övriga
personuppgifter gallras på så vis att Företrädaren minst en gång om året går igenom övriga personuppgifter, såsom avseende styrelseledamöter, och gallrar dessa efterhand som de inte är nödvändiga att lagras enligt principerna ovan.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att veta vilka personuppgifter Stiftelserna behandlar om dig och att på begäran få en kopia på dem. Du har rätt att få ett sådant registerutdrag en gång per år gratis. Du har även rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade och i vissa fall raderade. Du har rätt att göra invändningar mot att vissa personuppgifter om dig behandlas och att begära att behandlingen begränsas. Du har även rätt att under vissa förutsättningar få ut personuppgifter om dig i ett maskinläsbart format samt att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig part.

 

Du kan lämna din begäran till Stiftelserna antingen via post eller e-post, se kontakt ovan. Din begäran prövas i det enskilda fallet.

 

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att rapportera detta till Datainspektionen som är ansvarig tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.