Övriga anslag

Ansökningsinformation

Ändamål och mottagare av anslag

Övriga anslag kan vara ansökningar kopplade till ändamål inom vård, social hjälpverksamhet, friskvård, idrott, omsorg av barn och ungdom, utbildning och kultur. Mottagare av anslag kan vara olika ideella organisationer, skolor och i vissa fall kommuner och regioner/landsting.

 

Hur ansöker man

Ansökan görs via e-ansökan på denna webbplats. När du går vidare till e-ansökan blir du via anvisningar ombedd att registrera ett konto för inloggning till ”Mina sidor”. Det innebär att du t ex kan påbörja en ansökan, spara och återvända senare för att färdigställa ansökan. I sista steget skickar du in din ansökan och kommer i samband med detta få lämna ditt samtyckte till vår hantering av dina personuppgifter. När du skickat in din ansökan kan den inte längre ändras.

 

Vad ska ansökan innehålla

 Vid registrering av din ansökan kommer vi att efterfråga följande information:

 

Sökande:

 • Uppgifter om organisationen som ansöker och är mottagare av anslag, typ av organisation, organisationsnummer, kontouppgifter för ev utbetalning.
 • Uppgifter till organisationens kontaktperson.
 • Dokument som beskriver organisationen, t ex stadgar, verksamhetsbeskrivning, uppgifter om firmatecknare. Dokumenten bifogas som filer.

Projektinformation

 • Projekttitel (som speglar projektets ändamål)
 • Ändamål för vilket man söker anslag.
 • Projektets start- och slutdatum. Dvs när man beräknar starta och vara klar.
 • Sökt belopp.
 • En sammanfattning av projektets syfte och vilken nytta ett anslag kan göra. Maximalt 500 ord på svenska.
 • Ett dokument ska bifogas (som fil) som mer ingående beskriver projektets bakgrund och syfte, vilken nytta ett anslag kan göra och för vilka, hur projektet ska genomföras samt tidplan. Beskrivningen kan formuleras på svenska eller engelska och omfatta maximalt 3 st A4-sidor.

Budget och ekonomisk information

 • Budget ska ges för projektet i sin helhet och visa vilka delar ett anslag ska täcka. Eventuell sökt eller erhållen finansiering från andra organisationer ska anges.
 • Använd Stiftelsens nedladdningsbara budgetmall (nedan) eller följ uppställningen i denna. Mallen innehåller budgetinstruktioner. Budgeten ska bifogas som fil.
 • Bifoga organisationens senaste årsredovisning eller annan ekonomisk information som filer.

 

Vad händer sedan

Vi tar emot ansökningar för Övriga anslag löpande under året. Beslut om anslag fattas normalt under senvår och höst. Vi meddelar kontaktpersonen så snart det finns ett besked. I vissa fall kan vi behöva ta kontakt för inhämtning av kompletterande information innan beslut kan ges.

 

Vid ett positivt besked erhålls ett donationsbrev från den stiftelse som beviljat anslaget. Donationsbrevet ska undertecknas av företrädare för organisationen och fungerar som rekvisition av anslaget. Därefter kan anslaget betalas ut enligt villkoren i donationsbrevet.

 

I donationsbrevet finns datum för när organisationen ska återrapportera till stiftelsen om hur anslaget använts och vilket resultat som uppnåtts. Rapporten kan lämnas på denna webbplats via inloggning på ”Mina sidor”.

Nedladdningsbara dokument

Budgetmall - övriga anslag
Information om personuppgifter

Ansök

E-ansökan