Trådlösa lågkostnads-sensorer för tidig upptäckt av sårinfektion

Öppna sår har en hög potential för bakteriella infektioner, och då särskilt kroniska sår som de relaterade till diabetes mellitus och trycksår. Detta kan förstås leda till allvarliga konsekvenser för patienterna. Infektioner kan försena läkningsprocessen, till och med stoppa den, vilket ökar risken för amputation och eller för tidig död.

Dessutom utgör sårinfektioner en enorm börda för sjukvården. Således finns ett behov av att utveckla strategier för att sänka den personliga och ekonomiska bördan från sårinfektioner. Ett kritiskt steg mot detta mål skulle vara tidig upptäckt av infektioner. Infektion är en kontinuerlig process. I ett första steg observeras inte de klassiska tecknen på infektion, trots att bakteriell tillväxt redan leder till en sänkt läkningstakt.

Medan flera strategier för tidig övervakning av sårstatus har rapporterats, är deras faktiska implementering sällsynt. Detta kan förklaras med att tidig övervakning av infektion behöver ske i hemmiljö, där tillgängliga metoder är för kostsamma eller komplicerade för att kunna implementeras.

I detta projekt kommer man att ta itu med detta problem. Specifikt kommer man att utveckla batteri- och trådlösa infektionssensorer som lätt kan integreras i sårförband. Detta kommer att tillhandahålla en lågkostnadslösning för tidig övervakning av infektion som inte kommer att kräva besvärlig utrustning eller utbildade användare.

Man förutser att dessa sensorer kommer att bli ett genombrott i sårhanteringen, eftersom de kommer att möjliggöra rätt insatser mot sårinfektion i tid, vilket minskar både längden och svårighetsgraden hos de behandlingar som behöver administreras.

Fler beviljade anslag

Alla utdelningar

VectorUnbound, en öppen verktygslåda med virala vektorer för genterapi.

VectorUnbound kommer att främja akademiska samarbeten samt påskynda utvecklingen och tillgängligheten av innovativa ATMPs för patienter.

Johan Flygare, Universitetslektor, Lunds Stamcellscentrum, Inst. för Laboratoriemedicin, Medicinska Fakulteten, Lunds universitet
3 000 000 kr

Utveckling av proteinnedbrytande läkemedel för MYC-drivna cancerformer

Forskargruppen ha identifierat nya molekyler som selektivt bryter ner MYC-protein. Målet är nu att kunna eliminera MYC i hjärntumörer, vilket i många fall kan leda till en botande behandling.

Agatheeswaran Subramaniam, Gruppledare, Inst. för Laboratoriemedicin, Medicinska Fakulteten, Lunds universitet
3 000 000 kr

Utveckling av ett nytt koncept för behandling av blodbrist och cancer

Projektet syftar till att bättre förstå regleringen av blodbildning och att kunna öka blodproduktionen hos patienter med lågt blodvärde. Man vill även undersöka om samma behandling också kan ha effekt mot cancer.

Professor Martin L Olsson, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
2 000 000 kr