Mats Paulssons Stiftelse

för forskning, innovation och samhällsbyggande

Nanotrådsmembraner med låg kostnad för högkänslig detektion av biomarkörer

En metod för att tidigt och med precision diagnosticera cancer är att identifiera så kallade biomarkörer i patientens blod, det vill säga proteiner eller DNA molekyler som härrör från en tumör.

Denna metod ställer höga krav på känsligheten med vilken man kan detektera biomolekyler. Mikroarrayer är strukturer där biomarkörer fäster på en speciellt preparerad yta och detekteras med optiska metoder.

Forskning på Lunds universitet har nyligen visat att man kan uppnå upp till 20 gånger högre känslighet för detektion av biomarkörer om ytan täcks av en viss typ av nanostrukturer, så kallade nanotrådar. En utmaning är dock kostnaden: metoden som används för att tillverka nanostrukturerna inom forskningen är för dyr för bred användning.

Målet med detta projekt är att utveckla och testa en metod för tillverkning av ytor täckta med nanotrådar som är billig och uppskalningsbar för produktion.

Fler beviljade anslag

Alla utdelningar

Utveckling av ett nytt koncept för behandling av blodbrist och cancer

Projektet syftar till att bättre förstå regleringen av blodbildning och att kunna öka blodproduktionen hos patienter med lågt blodvärde. Man vill även undersöka om samma behandling också kan ha effekt mot cancer.

Professor Martin L Olsson, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
2 000 000 kr

Utveckling av en ny sekvenseringsteknik för kartläggning av gener på plats i den mänskliga hjärnan

I projektet vill man utveckla en helt ny teknik för att kartlägga genuttryck på plats i hjärnvävnaden så att tusentals gener kan studeras samtidigt i varje cell i hjärnvävnaden.

Docent Tomas Björklund, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
2 000 000 kr

Trådlösa lågkostnads-sensorer för tidig upptäckt av sårinfektion

I projektet kommer batteri- och trådlösa infektionssensorer som lätt kan integreras i sårförband att utvecklas. Härigenom skapas en lågkostnadslösning som kan möjliggöra rätt insatser mot sårinfektion i tid.

Filosofie doktor Javier Sotres Prieto, Fakulteten för Hälsa och samhälle, Malmö universitet
2 000 000 kr