Mats Paulssons Stiftelse

Brukarstyrda inläggningar för personer med självskadebeteende

Självskadebeteende är vanligt förekommande och förknippat med ökad suicidrisk. Trots detta saknas riktlinjer för hur överhängande suicidrisk hos personer med upprepat självskadebeteende bör hanteras. Brukarstyrd inläggning (BI) har utvecklats som en lovande krisintervention vid suicidrisk hos vuxna med självskadebeteende. I föreliggande projekt utvärderas fyra aspekter av BI:

  • I syfte att utvärdera hur BI fungerar för ungdomar planerar man att genomföra semistrukturerade intervjuer med ungdomar som använder BI, deras närstående samt personal som tillhandahåller BI för ungdomar.
  • Man önskar utvärdera kostnadseffektiviteten av BI för vuxna i en hälsoekonomisk utvärdering av metoden som tillägg till sedvanlig vård för personer med självskadebeteende och risk för suicid.
  • Trots att närstående har en avgörande betydelse för effekt av vård och prognos, finns mycket lite kunskap om hur närstående upplever att vården fungerar. Vi planerar därför att genomföra semi-strukturerade intervjuer med närstående till personer som använder BI i Skåne.
  • Man planerar också att genomföra en långtidsuppföljning av personer som haft tillgång till BI i fem år och se hur demografiska, psykologiska och sjukvårdsfaktorer utvecklats över tid.

Studierna kommer sammantaget att bidra med kunskap om hur BI fungerar samt hur BI kan förbättras och utvecklas framöver.

Fler beviljade anslag

Alla utdelningar

Utveckling av ett nytt koncept för behandling av blodbrist och cancer

Projektet syftar till att bättre förstå regleringen av blodbildning och att kunna öka blodproduktionen hos patienter med lågt blodvärde. Man vill även undersöka om samma behandling också kan ha effekt mot cancer.

Professor Martin L Olsson, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
2 000 000 kr

Utveckling av ett nytt blodprov för förbättrad diagnostik av äggstockscancer

I detta projekt avser man att ta fram underlag för (identifiera biomarkörer) och utveckla ett diagnostiskt test (iDOC).

Magnus Jakobsson, PhD, biträdande universitetslektor, Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet
2 000 000 kr

Utveckling av en ny sekvenseringsteknik för kartläggning av gener på plats i den mänskliga hjärnan

I projektet vill man utveckla en helt ny teknik för att kartlägga genuttryck på plats i hjärnvävnaden så att tusentals gener kan studeras samtidigt i varje cell i hjärnvävnaden.

Docent Tomas Björklund, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
2 000 000 kr