Mats Paulssons Stiftelse

Brukarstyrda inläggningar för personer med självskadebeteende

Självskadebeteende är vanligt förekommande och förknippat med ökad suicidrisk. Trots detta saknas riktlinjer för hur överhängande suicidrisk hos personer med upprepat självskadebeteende bör hanteras. Brukarstyrd inläggning (BI) har utvecklats som en lovande krisintervention vid suicidrisk hos vuxna med självskadebeteende. I föreliggande projekt utvärderas fyra aspekter av BI:

  • I syfte att utvärdera hur BI fungerar för ungdomar planerar man att genomföra semistrukturerade intervjuer med ungdomar som använder BI, deras närstående samt personal som tillhandahåller BI för ungdomar.
  • Man önskar utvärdera kostnadseffektiviteten av BI för vuxna i en hälsoekonomisk utvärdering av metoden som tillägg till sedvanlig vård för personer med självskadebeteende och risk för suicid.
  • Trots att närstående har en avgörande betydelse för effekt av vård och prognos, finns mycket lite kunskap om hur närstående upplever att vården fungerar. Vi planerar därför att genomföra semi-strukturerade intervjuer med närstående till personer som använder BI i Skåne.
  • Man planerar också att genomföra en långtidsuppföljning av personer som haft tillgång till BI i fem år och se hur demografiska, psykologiska och sjukvårdsfaktorer utvecklats över tid.

Studierna kommer sammantaget att bidra med kunskap om hur BI fungerar samt hur BI kan förbättras och utvecklas framöver.

Fler beviljade anslag

Alla utdelningar

VectorUnbound, en öppen verktygslåda med virala vektorer för genterapi.

VectorUnbound kommer att främja akademiska samarbeten samt påskynda utvecklingen och tillgängligheten av innovativa ATMPs för patienter.

Johan Flygare, Universitetslektor, Lunds Stamcellscentrum, Inst. för Laboratoriemedicin, Medicinska Fakulteten, Lunds universitet
3 000 000 kr

Utveckling av proteinnedbrytande läkemedel för MYC-drivna cancerformer

Forskargruppen ha identifierat nya molekyler som selektivt bryter ner MYC-protein. Målet är nu att kunna eliminera MYC i hjärntumörer, vilket i många fall kan leda till en botande behandling.

Agatheeswaran Subramaniam, Gruppledare, Inst. för Laboratoriemedicin, Medicinska Fakulteten, Lunds universitet
3 000 000 kr

Utveckling av ett nytt koncept för behandling av blodbrist och cancer

Projektet syftar till att bättre förstå regleringen av blodbildning och att kunna öka blodproduktionen hos patienter med lågt blodvärde. Man vill även undersöka om samma behandling också kan ha effekt mot cancer.

Professor Martin L Olsson, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet
2 000 000 kr