09 december 2020

Mats Paulssonstiftelserna anslår 20,7 miljoner kronor till forskning inom medicin och Life Science

Att skapa förutsättningar för vetenskaplig forskning och möjliggöra för nya projekt att starta är idag en viktig angelägenhet. Årets forskningsanslag från Mats Paulssonstiftelserna går till tio forskningsprojekt som har sin bas i Lund och Malmö, alla med syfte att åstadkomma bättre villkor för människors hälsa och liv.

Mats Paulssonstiftelserna är samlingsnamnet för de stiftelser som entreprenören Mats Paulsson är initiativtagare till. Här i ingår Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande, Mats Paulssons stiftelse och Stiftelsen Stefan Paulssons Cancerfond. En gemensam nämnare för stiftelserna är att stödja ändamål som gagnar vetenskaplig forskning och innovationer inom framför allt medicin och Life Science.

– Då våra stiftelser, liksom många andra stiftelser, påverkats negativt av uteblivna utdelningsinkomster p g a Covid-19 pandemin är vi mycket glada och tacksamma över möjligheten att även i år kunna dela ut över 20 miljoner i anslag till forskningsverksamhet. Att bidra till projekt som gynnar människors hälsa och möjligheter till bättre liv känns just nu dessutom extra viktigt, säger Göran Grosskopf, ordförande i Mats Paulssons stiftelser.

Life science med innovationspotential

Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande är ägare till Medicon Village i Lund och modellen är att avkastning på kapital tillsammans med överskott från verksamheten inom Medicon Village går tillbaka till forskning. Stiftelsen har sedan 2019 en inriktning mot anslag till akademiska forskningsprojekt som i närtid kan leda till samhällsgynnande innovationer samt anslag till medeldyr utrustning. Inriktningen är ett samarbete mellan Lunds universitet och Malmö universitet, där universiteten bjuder in forskare att ansöka om anslag till projekt inom ramen för inriktningen. Ansökningarna prioriteras först av universiteten själva och där efter av Stiftelsens forsknings- och innovationsråd. I år, liksom föregående år, har Stiftelsen fattat beslut om att bevilja 2 miljoner kronor vardera till 6 av dessa projekt.

– Kvaliteten i årets anslagsrunda har varit hög och det är mycket glädjande att se det fina arbete som universiteten gör för att nominera projekt till Stiftelsen. Årets projekt visar på en imponerande kompetensbredd, från digital hälsa till prevention och riskgruppsklassificering inom ortopediska såväl som kardiovaskulära sjukdomar samt utveckling av nya och innovativa diagnostiska eller terapeutiska metoder. Alla med tydliga mål och innovationspotential. Vi ser med tillförsikt fram emot ett fortsatt samarbete med universiteten, säger Thomas Laurell, professor vid avdelningen för biomedicinsk teknik vid Lunds universitet och medlem av Stiftelsens forsknings- och innovationsråd.

Anslag till fler forskningsprojekt

Årets övriga anslag från Mats Paulssonstiftelserna uppmärksammar ytterligare projekt inom Life scienceområdet. Dessa projekt omfattar utveckling av innovativa tekniker för nya och patientspecifika former av cancerbehandling, melanomforskning, brukarstyrda inläggningar för personer med självskadebeteende samt utveckling av läkemedel för behandling av typ 2 diabetes

Se alla anslag